ಭಾರತದ ಅತೀದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ?
 • search

ಕಪ್ಪಿ-ಟ್ಟ ಮುಖ-ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಿ ಬಳಿದ ಸನತ್‌ ಜಯ-ಸೂ-ರ್ಯ

Subscribe to Oneindia Kannada
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

  ಷಾರ್ಜಾ : ಶ್ರೀಲಂ-ಕಾ ಕ್ರಿ-ಕೆ-ಟ್‌ ತಂಡ-ದ ಅ-ದ್ವಿತೀ-ಯ ಆ-ಟ-ಗಾ-ರ ಜಯ-ಸೂ-ರ್ಯ, -ಭಾ-ರ-ತ ತಂ-ಡದ ಕಪ್ಪಿ-ಟ್ಟ ಮುಖ-ಕ್ಕೆ ಭಾನು-ವಾ-ರ ಮತ್ತೊ-ಮ್ಮೆ ಮಸಿ ಬಳಿ-ದ-ರು. ಸಿಂಹ-ಳೀ-ಯ-ರ ಆ-ಟ-ದೆ-ದು-ರು ಭಾರ-ತ-ದ ದಿಗ್ಗ-ಜ-ಗ-ಳು ಆಟ-ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾ-ಗ-ಗ-ಳ-ಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಮುದು-ರಿ ಶ-ರ-ಣೆಂ-ದ-ರು.

  ನಾನು ಮತ್ತೊಂ-ದು ಫೈನ-ಲ್‌ ಕಳೆ--ದು ಕೊಳ್ಳ-ಲು ಇಷ್ಟ-ಪ-ಡು-ವು-ದಿ-ಲ್ಲ ಎಂದು -ಫೈ-ನ-ಲ್ಸ್‌ ಅಖಾ-ಡ-ಕ್ಕಿಳಿ-ಯು-ವ ಮುಂಚೆ ಸೌರ-ವ್‌ ಗಂಗೂ-ಲಿ ಹೇಳಿ-ದ್ದ ಮಾತು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿ-ದಾ-ಗ ಅವ-ರಿ-ಗೆ ನೆನ-ಪಿ-ರ-ಲು ಸಾಧ್ಯ-ವೇ ಇರ-ಲಿ-ಲ್ಲ . ಭಾರ-ತ ಸೋಲು-ತ್ತ-ದೆಂ-ದು ಅದ-ರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿ-ಮಾ-ನಿ-ಗ-ಳೂ ನಿರೀ-ಕ್ಷಿ-ಸಿ-ದ್ದ--ರಾ-ದ-ರೂ, ಆ-ಟ-ದ ಎಬಿ-ಸಿ-ಡಿ ಗೊತ್ತಿ-ಲ್ಲ-ದ-ವ-ರಂ-ತೆ ಸೋಲು-ತ್ತಾ-ರೆಂ-ದು ಯಾರೂ ಅಂದು ಕೊಂಡಿ-ರ-ಲಿ-ಲ್ಲ . ನೈರೋ-ಬಿಯಲ್ಲಿ-ನ ಸೋಲ-ನ್ನು ಷಾರ್ಜಾ-ದ-ಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ-ಕೊ-ಳ್ಳು-ವು-ದಿ-ರ-ಲಿ, ಕನಿ-ಷ್ಠ ಅಂಥಾ ವೀರೋ-ಚಿ-ತ ಸೋಲಿ-ನ ಗೌರ-ವ-ವ-ನ್ನು ದಕ್ಕಿ-ಸಿ-ಕೊ-ಳ್ಳ-ಲೂ ಗಂಗೂ-ಲಿ ಪಡೆ ವಿಫ-ಲ-ವಾ-ಯಿ-ತು.

  ವೇಗ-ದ -- ಬೌಲ-ರ್‌-ಗ-ಳು ನನ್ನ ತಂಡ-ದ ಆಸ್ತಿ , ಯುವ-ರಾ-ಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲ-ರ್‌, ಸಚಿ-ನ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿ-ಸು-ವು-ದ-ಕ್ಕಿಂ-ತ-ಲೂ ತಂಡ-ದ ಗೆಲು-ವಿ-ಗೆ ಪ್ರಾಮು-ಖ್ಯತೆ ಕೊಡ-ಬೇ-ಕು ಮುಂತಾ-ಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯ-ದ ನಂತ-ರ-ವೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ-ನ ನೀಡು-ತ್ತಿ-ದ್ದ ಗಂಗೂ-ಲಿ ಅವ-ರ-ಲ್ಲಿ ಭಾನು-ವಾ-ರ-ದ ಸೋಲಿ-ಗೆ ಯಾವ ಸಮ-ಜಾ-ಯಿ-ಷಿ--ಯೂ ಇರಲಿ-ಲ್ಲ . ಅ-ವ-ರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾ-ಗ-ಗ-ಳ-ಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ-ನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ-ರು, ಗೆದ್ದ-ರು ಅನ್ನು-ವ-ಲ್ಲಿ-ಗೆ ಅವ-ರ ಪದ ಭಂಡಾ-ರ ಖಾಲಿ-ಯಾ-ಗಿ-ತ್ತು .

  ಭಾನು-ವಾ-ರ-ದ ಪಂದ್ಯ-ದ ವಿಶೇ-ಷ-ಗ-ಳ-ನ್ನು ಕೆಳ-ಗಿ-ನಂ-ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ-ಬ-ಹು-ದು

  • ಶ್ರೀಲಂ-ಕಾ ವಿರು-ದ್ಧ ಭಾರ-ತ ಅತ್ಯಂ-ತ ಕನಿ-ಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 54 ಕ್ಕೆ ಔಟಾ-ಯಿ-ತು. 245 ರನ್‌-ಗ-ಳ ಜಯ ಪಡೆ-ದ ಶ್ರೀಲಂ-ಕಾ, ಕೋಕ- ಕೋಲಾ ಟ್ರೋಫಿ- ಗೆದ್ದಿ-ತು.
  • -ಕೇ-ವ-ಲ 161 ಎಸೆ-ತ-ಗ-ಳ-ಲ್ಲಿ 189 ರನ್‌ ದಾಖ-ಲಿ-ಸಿ-ದ ಜಯ-ಸೂ-ರ್ಯ ಹಾ-ಗೂ ಭಾರ-ತ-ದ ದಾಂಡಿ-ಗ-ರ-ನ್ನು ನಿರ್ದ-ಯ-ವಾ-ಗಿ ಪೆವಿ-ಲಿ-ಯ-ನ್‌-ಗ-ಟ್ಟಿ-ದ ವಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಮುರ-ಳೀ-ಧ-ರ-ನ್‌ ಮೈದಾ-ನ-ದ-ಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ- ಪ್ರೇಕ್ಷಕ-ರ ಮೆಚ್ಚು-ಗೆ-ಗೆ ಒಳ-ಗಾ-ದ-ರು. ಬದ-ಲಿ-ಗೆ, ಭಾರ-ತ-ದ ಪೈಕಿ ಜಯ-ಸೂ-ರ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವ-ನ ಪೂರ್ತಿ ಪ-ಶ್ಚಾ-ತ್ತಾ-ಪ ಪಡು-ವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ-ದ ಸು-ನಿ-ಲ್‌ ಜೋಷಿ, ತಮ್ಮ ಮೇಲಿ-ದ್ದ ಜವಾ-ಬ್ದಾ-ರಿ ಮರೆ-ತು, ಪ್ಯಾದೆ--ಯಂ-ತೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೀಡಿ ವಾಪ-ಸ್ಸಾ-ದ -ಗಂ-ಗೂ-ಲಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಡೂ-ಲ್ಕ-ರ್‌ ಪ್ರೇ-ಕ್ಷ-ಕ-ರ ವಿಶೇ-ಷ ಅನು-ಕಂ-ಪ-ಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ-ರಾ-ದರು.
  • ಇನ್ನೇ-ನು -ಸ-ಯೀ-ದ್‌ ಅನ್ವ-ರ್‌ ಅವ-ರ 194 ರನ್‌-ಗ-ಳ ವಿಶ್ವ-ದಾ-ಖ-ಲೆ-ಯ-ನ್ನು ಬದಿ-ಗೊ-ತ್ತು-ತ್ತಾರೆ, ದ್ವಿಶ-ತ-ಕ ದಾಖ-ಲಿ-ಸು-ತ್ತಾ-ರೆ ಎಂದು ಅಭಿ-ಮಾ-ನಿ-ಗ-ಳು ತುದಿ-ಗಾ-ಲ-ಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ-ರು-ವಾ-ಗ-ಲೇ ಜಯ-ಸೂ-ರ್ಯ, ಅಂಥಾ ಯಾವ ಘನ ಉ-ದ್ದೇ-ಶ-ವೂ ತಮ-ಗಿ-ಲ್ಲ ಎನ್ನು-ವಂ-ತೆ ವಿಕೆ-ಟ್‌ ಚೆಲ್ಲಿ-ದ-ರು. ಏಕ-ದಿ-ನ ಪಂದ್ಯ-ದ ದ್ವಿಶ-ತ-ಕ-ದ ಸಾಧ-ನೆ ಮತ್ತೆ ಮರೀ-ಚಿ-ಕೆ-ಯಾ-ಗಿ-ಯೇ ಉಳಿ-ಯಿ-ತು.
  • ಷಾರ್ಜಾ-ದ-ಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರು ದಾಖ-ಲಿ-ಸಿ-ದ ಹಾಗೂ ವೈ-ಯ-ಕ್ತಿ-ಕ 6 ಸಾವಿ-ರ ರನ್‌ ಪೂರೈ-ಸಿ-ದ ದಾಖ-ಲೆ ಜಯ-ಸೂ-ರ್ಯ ಅವ-ರ-ದ್ದಾ-ಯಿ-ತು. ಪಂ-ದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರ-ಣಿ ಪುರು-ಷೋ-ತ್ತ-ಮ ಪ್ರಶ-ಸ್ತಿ ಅವ-ರ-ದಾ-ಯಿ-ತು.
  • -ಸು-ನಿ-ಲ್‌ ಜೋಷಿ ಉತ್ತ-ಮ ಬೌಲಿಂ-ಗ್‌ ಮಾಡಿ-ದ್ದಾ-ಗ್ಯೂ ಅವ-ರ ಕೋಟಾ ಪೂರ್ಣ-ಗೊ-ಳಿ-ಸ-ಲು ಮನ-ಸ್ಸು ಮಾಡ-ದ ಗಂಗೂ-ಲಿ, ಚಚ್ಚಿ-ಸಿ-ಕೊ-ಳ್ಳು-ತ್ತಿ-ದ್ದ-ರೂ ಅಗ-ರ್ಕ-ರ್‌ ಅವ-ರ-ನ್ನೇ -ನೆ-ಚ್ಚಿ-ದ್ದ-ರು. ಪವಾ-ಡ-ದಂ-ಥಾ ತಮಾ-ಷೆ-ಯೆಂ-ದ-ರೆ, 49 ನೇ ಓವ-ರ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ಅವ-ರು ಅನಿರೀ-ಕ್ಷಿ-ತ-ವಾ-ಗಿ ಚೆಂಡು ಕೈಗೆ-ತ್ತಿ-ಕೊಂ-ಡ-ದ್ದು , ಆ ಓವ-ರ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ಜಯ-ಸೂ-ರ್ಯ ಸ್ಟಂಪ್‌ ಆದ-ದ್ದು.
  • ಗಂಗೂ-ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆ-ಟ್‌ ಆಡಿ-ದ್ದು ಸಾಕು, -ಇ-ನ್ನು ಸಿನಿ-ಮಾ-ದ-ಲ್ಲಿ ನಟಿ-ಸಿ ಎಂದು ಅಭಿ-ಮಾ-ನಿ-ಯಾ-ಬ್ಬ ಛೇಡಿ-ಸಿ-ದ್ದು ಗಂಗೂ-ಲಿ ಕಿವಿ-ಗೆ ಬಿದ್ದಂ-ತಿ-ರ-ಲಿ-ಲ್ಲ .
  • ಶುಕ್ರ-ವಾ-ರ-ದ ಲೀಗ್‌ ಪಂದ್ಯ-ದ-ಲ್ಲಿ -ಭಾ-ರ-ತ-ದ ವಿ-ರು-ದ್ಧ ಬೌಲಿಂ-ಗ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ಮುರು-ಳೀ-ಧ-ರ-ನ್‌ -ಸಾಧಿಸಿ-ದ್ದ ವಿಶ್ವ ದಾಖ-ಲೆ ಹಸಿ-ರಾ-ಗಿ-ರು-ವಾ-ಗ-ಲೇ, ಫೈನ-ಲ್ಸ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ವಾಸ್‌ ತನ್ನ ಜೀವ-ಮಾ-ನ-ದ ಅತ್ಯು-ತ್ತ-ಮ ಸಾಧ-ನೆ ಮೆರೆ-ದ-ರು. 9.3 ಓವ-ರ್‌-ಗ-ಳ-ನ್ನು -ಬೌ-ಲ್‌ ಮಾಡಿ-ದ ಅವ-ರು 5 ವಿಕೆ-ಟ್‌ ಪಡೆ-ದ-ರು, ನೀಡಿ-ದ್ದು 14 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ.
  • ಫೈನ-ಲ್ಸ್‌ ನಡೆ-ದ-ದ್ದು ಏಕ-ಪ--ಕ್ಷೀ-ಯ-ವಾ-ಗಿ. ಸೋಮ-ವಾ-ರ ಮೋಸ-ದಾಟ-ದ ಸಿಬಿ-ಐ ತನಿ-ಖಾ ವರ-ದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾ-ರ- ತಲು-ಪು-ತ್ತಿ-ರು-ವ ಬೆನ್ನಿ-ನ-ಲ್ಲೇ, ಭಾರ-ತ ಈ ಪಂದ್ಯ-ದ-ಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂ-ಗ್‌ಗೆ ಒಳ-ಗಾ-ಗಿ-ದೆ ಎಂದು ಟಿವಿ ನೋಡು-ತ್ತಿ-ದ್ದ ಅನೇ-ಕ-ರು ದೂ-ರು-ತ್ತಿ-ದ್ದ-ರು.
  (ಇನ್ಫೋ ವಾರ್ತೆ)

  ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !

  Oneindia ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್,
  ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಿರಿ

  X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more