• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇಗುಲದ ದೀವಟಿಗೆ

By Super
|

ಕ್ರ-ಮ-ಸಂ-ಖ್ಯೆಸ-ಮ್ಮೇ-ಳ-ನಾ-ಧ್ಯ-ಕ್ಷ-ರುಸ-ಮ್ಮೇ-ಳ-ನ-ದ ವರ್ಷಸ್ಥ-ಳ1, 2, 3ಹೆಚ್‌.ವಿ. ನಂ-ಜುಂ-ಡ-ಯ್ಯ1915-16-17ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರು, ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರು, ಮೈಸೂ-ರು4-ಆ-ರ್‌. ನರ-ಸಿಂ-ಹಾ-ಚಾ-ರ್‌1918ಧಾರ-ವಾ-ಡ5ಕರ್ಪೂ-ರ ಶ್ರೀನಿ-ವಾ-ಸ-ರಾ-ವ್‌1919ಹಾಸ-ನ6-ರೊ-ದ್ದ ಶ್ರೀನಿ-ವಾ-ಸ-ರಾ-ವ್‌1920ಹೊಸ-ಪೇ-ಟೆ7ಕೆ.ಪಿ. ಪುಟ್ಟ-ಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ1921ಚಿಕ್ಕ-ಮ-ಗ-ಳೂ-ರು8ಎಂ. ವೆಂಕ-ಟ-ಕೃ-ಷ್ಣ-ಯ್ಯ1922ದಾವ-ಣ-ಗೆ-ರೆ9ಸಿದ್ಧಾಂ-ತಿ ಶಿವ-ಶಂ-ಕ-ರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ1923ಬಿಜಾ-ಪು-ರ10ಹೆಚ್‌. ಕೃಷ್ಣ-ಶಾಸ್ತ್ರಿ1924ಕೋಲಾ-ರ11ಬೆನ-ಗ-ಲ್‌ ರಾಮ-ರಾ-ವ್‌1925ಬೆಳ-ಗಾವಿ12ಫ.ಗು. ಹಳ-ಕ-ಟ್ಟಿ1926ಬ-ಳ್ಳಾ-ರಿ13ಆರ್‌. ತಾತಾ-ಚಾ-ರ್ಯ1927ಮಂಗ-ಳೂ-ರು14ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂ-ಠ-ಯ್ಯ1928ಗುಲ್ಬ-ರ್ಗಾ15ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕ-ಟೇ-ಶ ಅಯ್ಯಂ-ಗಾ-ರ್‌192-9ಬೆಳ-ಗಾ-ವಿ16ಆಲೂ-ರು ವೆಂಕ-ಟ-ರಾ-ವ್‌1930ಮೈಸೂ-ರು17ಮುಳಿ-ಯ ತಿಮ್ಮ-ಪ್ಪ-ಯ್ಯ1931ಕಾರ-ವಾ-ರ18ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡ-ಪ್ಪ1932ಮಡಿ-ಕೇ-ರಿ19ವೈ. ನಾ-ಗೇ-ಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ1933ಬ-ಳ್ಳಾ-ರಿ20ಪಂಜೆ ಮಂಗೇ-ಶ-ರಾ-ವ್‌1934ರಾಯ-ಚೂ-ರು21ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಸುಬ್ಬ-ರಾ-ವ್‌1935 ಮುಂಬ-ಯಿ22ಬೆ-ಳ್ಳಾ-ವೆ ವೆಂಕ-ಟ ನಾರ-ಣ-ಪ್ಪ1937ಜಮ-ಖಂ-ಡಿ23ರಂಗ-ನಾಥ ದಿವಾ-ಕ-ರ1938ಬಳ್ಳಾ-ರಿ24ಮುದ-ವೀ-ಡು ಕೃಷ್ಣ-ರಾ-ವ್‌1939ಬೆಳ-ಗಾ-ವಿ25ವೈ. ಚಂದ್ರ-ಶೇ-ಖ-ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ1940ಧಾರ-ವಾ-ಡ26ಎ.ಆರ್‌. ಕೃಷ್ಣ--ಶಾ-ಸ್ತ್ರಿ1941ಹೈದ-ರಾ-ಬಾ-ದ್‌27ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ1943ಶಿವ-ಮೊ-ಗ್ಗ28ಶಿ.ಶಿ. ಬಸವ-ನಾ-ಳ1944ರ-ಬ-ಕ-ವಿ29ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾ-ಸಂ1945ತಮಿ-ಳು-ನಾ-ಡು30ಸಿ.ಕೆ. ವೆಂಕ-ಟ-ರಾ-ಮ-ಯ್ಯ1947ಹರ-ಪ-ನ-ಹ-ಳ್ಳಿ31ತಿ.ತಾ. ಶರ್ಮ1948ಕಾಸ-ರ-ಗೋ-ಡು32-ಉ-ತ್ತಂ-ಗಿ ಚನ್ನ-ಪ್ಪ1949ಗು-ಲ್ಬ-ರ್ಗಾ33ಎಂ.ಆರ್‌. ಶ್ರೀನಿ-ವಾ-ಸ-ಮೂ-ರ್ತಿ1950 -ಸೊ-ಲ್ಲಾ-ಪು-ರ34ಎಂ. ಗೋವಿಂ-ದ -ಪೈ1951ಮುಂಬ-ಯಿ35ಎಸ್‌.ಸಿ. ನಂದೀ-ಮ-ಠ1952ಬೇಲೂ-ರು36ವಿ. ಸೀ-ತಾ-ರಾ-ಮ-ಯ್ಯ1953ಕುಮ-ಟಾ37ಕೆ. ಶಿವ-ರಾ-ಮ ಕಾರಂ-ತ1955ಮೈಸೂ-ರು38ಆದ್ಯ-ರಂ-ಗಾ-ಚಾ-ರ್ಯ1955ರಾಯ-ಚೂರು39ಕುವೆಂ-ಪು1957ಧಾರ-ವಾ-ಡ40ವಿ-ನಾ-ಯ-ಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾ-ಕ1958ಬಳ್ಳಾ-ರಿ41ಡಿ.ಎಲ್‌. ನರ-ಸಿಂ-ಹಾ-ಚಾ-ರ್‌1959ಬೀದ-ರ್‌42ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣ-ರಾ-ವ್‌1960ಮಣಿ-ಪಾ-ಲ43ಕೆ.ಜಿ. ಕುಂದ-ಣ-ಗಾ-ರ1961ಗದ-ಗ44ರಂ.ಶ್ರೀ. ಮುಗ-ಳಿ1962ಸಿದ್ಧ-ಗಂ-ಗೆ45ಕಡೆಂ-ಗೋ-ಡ್ಲು ಶಂಕ-ರ-ಭ-ಟ್ಟ1965ಕಾರ-ವಾ-ರ46ಆ.ನೇ. ಉಪಾ-ಧ್ಯೆ1967ಶ್ರವ-ಣ-ಬೆ-ಳ-ಗೊ-ಳ47ದೇ. ಜವ-ರೇ-ಗೌ-ಡ1970 48ಜಯ-ದೇ-ವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾ-ಡೆ1974ಮಂಡ್ಯ49ಎಸ್‌.ವಿ. ರಂಗ-ಣ್ಣ1876ಶಿವ-ಮೊ-ಗ್ಗ50-ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜ-ರ-ತ್ನಂ1978ದೆಹ-ಲಿ51ಎಂ.ಗೋಪಾ-ಲಕೃ-ಷ್ಣ ಅಡಿಗ1979ಧರ್ಮ-ಸ್ಥ-ಳ52ಬಸ-ವ-ರಾ-ಜ ಕಟ್ಟೀ-ಮ-ನಿ1980ಬೆಳ-ಗಾ-ವಿ53ಪು.ತಿ. ನರ-ಸಿಂ--ಹಾ-ಚಾ-ರ್‌1981ಚಿಕ್ಕ-ಮ-ಗ-ಳೂ-ರು54ಶಂಬಾ -ಜೋ-ಷಿ1981ಮಡಿ-ಕೇ-ರಿ55ಗೊ-ರೂ-ರು ರಾಮ-ಸ್ವಾ-ಮಿ ಅಯ್ಯಂ-ಗಾ-ರ್‌1982ಶಿರ-ಸಿ56ಎ.ಎನ್‌. ಮೂರ್ತಿ-ರಾ-ವ್‌1984ಕೈವಾ-ರ57ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯ-ಕ1985ಬೀದ-ರ್‌58ಸಿದ್ಧ-ಯ್ಯ ಪುರಾ-ಣಿ-ಕ1987ಗುಲ್ಬ-ರ್ಗಾ59ಆರ್‌. ಸಿ. ಹಿರೇ-ಮ-ಠ1990ಹುಬ್ಬ-ಳ್ಳಿ60ಕೆ.ಎಸ್‌. ನರ-ಸಿಂ-ಹ-ಸ್ವಾ-ಮಿ1990ಮೈಸೂ-ರು61ಜಿ.ಎಸ್‌. ಶಿವ-ರು-ದ್ರ-ಪ್ಪ1992ದಾವ-ಣ-ಗೆ-ರೆ62ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗ-ಣ್ಣ1992ಕೊಪ್ಪ-ಳ63ಚದು-ರಂ-ಗ1994ಮಂಡ್ಯ64ಎಚ್‌.ಎಲ್‌. ನಾಗೇ-ಗೌ-ಡ1996ಮುಧೋ-ಳ65ಚನ್ನ-ವೀ-ರ ಕಣ-ವಿ1996ಹಾಸ-ನ66ಕಯ್ಯಾ-ರ ಕಿಞ್ಞ-ಣ್ಣ ರೈ1997ಮಂಗ-ಳೂ-ರು67ಎಸ್‌.ಎಲ್‌. ಭೈರ-ಪ್ಪ1998ಕನ-ಕ-ಪು-ರ

ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !

English summary
Presidents of Kannada Sahitya Sammelana
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more