• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧರ/ರ್ಧರ್ಣರತಿರ್ರ : ರ‡ರಥಿಟ್ಯ್‌ ರಧಿರ/ರ್ಧರಥ್ಯ್‌ ಡರಥಿರ್ಥ !

By Staff
|

್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧರ/ರ್ಧರ್ಣರತಿರ್ರ : ರ‡ರಥಿಟ್ಯ್‌ ರಧಿರ/ರ್ಧರಥ್ಯ್‌ ಡರಥಿರ್ಥ !

ಜಿರರ/ರ್ಧ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ಮಖಿ ್ಯಧರಥಿರತಿರರೃರ್ಧಣರಥಿಗರಥಿ, ಜಿರರ/ರ್ಧ್ಯನರ್ಧ ್ಯಪಿರ್‌ರ್ಯತಿಗರಥಿ ರ್ರರೃರ್ಧರ್ಣ್ಯದರ್ಧ್ಯ್ಧರ/ರ?್ಯದರ್ಧ ್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧ ರಱರ?ರ/ರ್ಧರ್ಕೃ. ಆ್ಯದರ್ಧರೃರಥಿ ್ಯನರ?ರ/ರ್ಧರ್ಕೃ ಅ್ಯದರ್ಧ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ್ಯಪಿರ್‌ರ್ಯತಿಗರಥಿ ರಱರ್ಧರ/ರ್ಧರž್ಯನರ?್ಯಥರ್ಧರಕರ್ಧರ/ರ?ಗಿ ್ಯಬರ™ರ್ಧರಱರ್ಧರ್ಣರ/ರ್ಧರ್ಕ್ಯೃದರ್ಧರತಿ ಉರ-ಟರ್ಣ. ರಱರ?ರ/ರ್ಧರ್ಕೃ ್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧ್ಯದರ್ಧ ್ಯಬರಥ್ಯಿನರಥ್ಯ್ನಿರರೖ......

ಕರಥಿರ್ರರ/ರ್ಧರ್ಕೃ ್ಯಭರ?ರ?ರಥಿಗರ್ಧರ™ರ್ಧರˆರ‰ , ಕರಥಿರ್ರ ್ಯದರಥಿರರ?ರ್ಧಗರ್ಧರ™ರ್ಧರˆರ‰ , ಕರಥಿರ್ರರ/ರ್ಧರ್ಕೃ ರ?ರ್ಧ್ಯಬ್ಯ್ದಗರ್ಧರ™ರ್ಧರ್ಣ ಚಿರಪರ್ಧರ್‌ರ್ರಚಿರಪರ್ಧರ್‌ರ/ರ?್ಯದರ್ಧ ಅ್ಯಥರ್ಧರಛರ?ರ?ರ್ಣಗರ್ಧರ™ರ್ಧ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ರಱರ್ಧರ-್ಯಪರ?್ಯದಿರಱಕರಥಿರತಿರ™ರ್ಧರ್ಣರ್ರರಪರ್ಧ್ಯ್ತರ/ರಥಿ. ಕರ್ಧ್ಯನರ್ಧ್ಯ್ನಡರ್ಧ್ಯದರ್ಧ ‘ರಱರ?್ಯರಥ್ಯ್‌’ ್ಯಧರ?ರಪರ್ಧರ್ಣರ/ರ್ಧ್ಯನರಥ್ಯ್ನಿರ ರಪರಥಿಗರಥ್ಯಿದರ್ಧರ್ಣಕರಥಿರತಿರರ್ರ. ಕರಥಿರರŽರೃರ?ಜ್ಯನರ್ಧರ್ಣ ಈ ್ಯಧರ?ರಪರ್ಧರ್ಣರ/ರ್ಧ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ರ/ರ್ಧರ್ಣರೃರ್ಧಣರ?್ಯಥರ್ಧರಕರ್ಧ ಎ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನರಪರ?್ಯ್ತ್ಯನರಥಿ. ್ಯದರ್ಧಕಿರಫಣ ್ಯದರ?ರ್‌ರ್ರಡರ್ಧ, ರಪರ್ಧರ್ರರ್ಣರ™ರ್ಧರ್ಣ, ರ/ರ್ಧರ್ಣರ್ರ್ಯರžರಗರ್ಧರ™ರ್ಧರˆರ‰್ಯರ್ಣರತಿ, ರಪರಥಿರ್ರರ್ಣಗ್ಯಿನರ್ಧರ್ರರತಿರ‰, ರಪರ್ಧರ್ಣರ™ರ್ಧರ್ಣರ್ರ್ಯನರ್ಧರ್ರರತಿರ‰ ಇ್ಯದರ್ಧಕರಥ್ಕಿ ರಱರ್ಧರ-ರ/ರ?್ಯದ್ಯಿರž್ಯದರ್ಧ ್ಯಧರ?ರಪರ್ಧರ್ಣಗರ್ಧರರ/ರಥಿ. ಅ್ಯಥರ್ಧರರ/ರ್ಧರ್ತ ಅ್ಯದರಥಿರ. ‘ಆರಪರ್ಧ ರಱರ್ಧರಪರ್ಧ್ಯ್ತ’, ‘ರಱರ?್ಯರ್ಣ್ಯಬರಥಿರಕರ್ಧರ್ಣ ಅ್ಯನ್ಯ್ನಿರಱರ್ಧರ್ಣರಪರಥ್ಯ್ತಿ’, ‘್ಯನರ?್ಯನರ್ಧರ್ಣ ರಱರ್ಧರಪರ್ಧ್ಯ್ತರೃರಥಿ ರಱರ್ಧರಗರ್ಧರ ರಱಗರ್ಧರ್ಣರಪರಥ್ಯ್ತಿ’- ಇರ/ರಥಿರ್ರರ‰ ್ಯನರಥಿರರೃರ್ಧರ/ರ?ಗಿ ರ/ರ್ಧರ್ಣರೃರ್ಧಣರ/ರ್ಧ್ಯನರಥ್ಯ್ನಿರ ್ಯಧರ್ಧರ್ಯನಿರಱರ್ಧರ್ಣರ/ರ್ಧರ-್ಯಥರ್ಧರ/ರ್ಧರ್ಕೃ.ಆ್ಯದರ್ಧರೃರಥಿ, ‘ರಱರ?್ಯರ್ಣರˆ, ್ಯನರ್ಧ್ಯನರ್ಧಗರಥಿರ್ಯನರ್ಧರ್ಣ?’ ಎ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನರ/ರ?ಗರ್ಧ ಈ ್ಯಧರ?ರಪರ್ಧರ್ಣ ‘ರ್ಫರ?ರ™ರ?ಗಿ ರ್ಫರಥಿರತಿರಗರ್ಧರˆ’ ಎ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನರ/ರ್ಧ ಅ್ಯಥರ್ಧರ ್ಯಪರ್ಧಡರಥ್ಯಿದರ್ಧರ್ಣಕರಥಿರತಿರ™ರ್ಧರ್ಣರ್ರರಪರ್ಧ್ಯ್ತ್ಯದರಥಿ. ಇರ-ಗಿರ‰ರಫ್ಯನರ್ಧರˆರ‰ ಔಛಿಠಿ ಜಜಿಞ ಛಜಿಛಿ ಅರ-್ಯದರ?ಗರ್ಧರ್ರರತಿ ಏ್ಯನರ?್ಯದರ್ಧರೃರ್ಧರತಿ ರ/ರ್ಧರžಡಿಕರಥಿರತಿರ-ಡರ್ಧರ್ಣ ರ್ಫರ?ರ™ರ?ಗಿ ರ್ಫರಥಿರತಿರಗರ್ಧರˆ ಎರ-್ಯದರಥಿರ ಅ್ಯಥರ್ಧರ. ರಧಿರ-್ಯದ್ಯಿರ್ಣರ್ರರತಿರ‰ ‘ರ/ರ್ಧರ್ಣರೃರ್ಧ್ಯನರಥಿರ್ಯದರಥಿರತಿರ, ರ/ರ್ಧರ್ಣರ್ಣರೃರಥಿkರ್ಣರ ಕರ?ರ‚?’ ಎರ-್ಯಬ ್ಯಪರ್ಧರ್‌ರ?ರತಿರಗರ್ಧರ್ರ್ಯದರಥಿ. ‘ಇರ-್ಯಥರಥಿರತಿರ್ಯನರ್ಧ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ಕರ್ಧಟ್ಟಿಕರಥಿರತಿರ-ಡರ್ಧರ್ಣ ಏ್ಯನರ್ಧರ್ಣ ರಱರ?ರ?ರತಿರಣ ರ್ಫರಥಿರರ?’ ಎ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನರ/ರ?ಗರ್ಧ ರಱರ?್ಯರಥ್ಯ್‌ ಎ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನರ/ರ್ಧ ಅಕರ್ಧರ/ರ್ಧರ್ಣರಕರ್ಧ ್ಯಧರ?ರಪರ್ಧರ್ಣ, ಒರ-್ಯಥರ್ಧರೃರ್ಧ್ಯದರ್ಧ ಅ್ಯಧರ್ಧರ ರಱರ್ಧಕರ್ಧರ/ರ್ಧರ್ಣರಕರ್ಧರಪರ್ಧರರ/ರ್ಧ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ರಱರ್ಧರ-್ಯಪರ?್ಯದಿರಱರ್ಧರ್ಣರಪರ್ಧ್ಯ್ತ್ಯದರಥಿ. ಇರ?ರ್ಧರ್ಣ್ಟ ರ್ಫರಥಿರತಿರಪರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ತ ಎರˆರ‰ ರಱರ್ಧ್ಯತ್ಯ್ತ್ಯಿದರಥ್ಯ್ದಿ ? ಎರ-್ಯಬ ರ/ರ್ಧರžರಪರ್ಧರತಿ ್ಯಬರ™ರ್ಧಕರಥ್ಯಿರ್ಣರˆರ‰್ಯದರಥಿ. ರಱಟರ್ಣ್ಟ ರ/ರ್ಧರ್ಣರಪರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ತ ಅರಱರ್ಧರ್ಫರ್ಧ್ಯನರಥಿರ€ರ್ಣರ-್ಯದರ?ಗಿ ಒರ-್ಯದರ್ಧರ್ಣ ್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧ ಅ್ಯಥರ?ರರ-ರಪರ್ಧರೃರ್ಧಗರಥಿರತಿರ™ರ್ಧರ್ಣರ್ರರ/ರ್ಧರ್ಕ್ಯೃದರ್ಧರ್ಣ ರಧಿರಗರಥಿ.

ಖಉಖಖ / ಖಉಖಖ

ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !

Oneindia ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್,
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಿರಿ

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more