• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

ಮೈಸೂ-ರು ಐಟಿ ಡಾ-ಟ್‌ ಕಾಂ ಸಮಾ-ವೇ-ಶ ಆರಂ-ಭ

By Staff
|

mysoreit.comಮೈಸೂ-ರು: ರೈತಾ-ಪಿ ವರ್ಗ-ಕ್ಕೂ ಮಾಹಿ-ತಿ ತಂತ್ರ-ಜ್ಞಾ-ನ-ವ-ನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ-ಸು-ವು-ದು ಸರ್ಕಾ-ರ-ದ ಉದ್ದೇ-ಶ-ವಾ-ಗಿ-ದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥ-ಮಿ-ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿ-ಕ್ಷ-ಣ ಸಚಿ-ವ ಎಚ್‌. ವಿ-ಶ್ವ-ನಾ-ಥ್‌ ಶುಕ್ರ-ವಾ-ರ ಹೇಳಿ-ದ್ದಾ-ರೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರದ ಎರಡನೆ ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಐಟಿ ಬೆಳ-ವ-ಣಿ-ಗೆ-ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಕೂಡ ಸಕಲ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ-ಯ-ನ್ನು ಶಿಕ್ಷ-ಣ-ದ ಒಂದಂ-ಗ-ವಾ-ಗಿ ಸರ್ಕಾ-ರ ಪರಿ-ಗ-ಣಿ-ಸಿ-ದೆ. ಆದ್ದ-ರಿಂ-ದ-ಲೇ ಗ್ರಾಮೀ-ಣ ಸರ್ಕಾ-ರಿ ಶಾಲೆ-ಗ-ಳ-ಲ್ಲಿ ಮಾಹಿ-ತಿ ತಂತ್ರ-ಜ್ಞಾ-ನ-ವ-ನ್ನು ಪರಿ-ಚ-ಯಿ-ಸ-ಲು ಉದ್ದೇ-ಶಿ-ಸ-ಲಾ-ಗಿ-ದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ-ನಾ-ಥ್‌ ಹೇಳಿ-ದ-ರು. ಅವ-ರು, ಮೈಸೂ-ರು ಐಟಿ ಡಾಟ್‌ ಕಾಂ ಸಮಾ-ವೇ-ಶ-ವ-ನ್ನು ಉದ್ಘಾ-ಟಿ-ಸಿ ಮಾತ-ನಾ-ಡು-ತ್ತಿ-ದ್ದ-ರು. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ. ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೇಳಿದರು. ಸರಕಾರ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 300 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 9 ಕಂಪಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ, ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಯೂನಿಟ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ-ತ-ರ ಘಟ-ಕ-ದ ಅಧ್ಯ-ಕ್ಷ ಅಜೀ-ಜ್‌ ಸೇಟ್‌ ಉದ್ಘಾ-ಟ-ನಾ ಕಾರ್ಯ-ಕ್ರ-ಮ-ದ ಅಧ್ಯ-ಕ್ಷ-ತೆ ವಹಿ-ಸಿ-ದ್ದ-ರು. ಶಾಸ-ಕ-ರಾ-ದ ಶಂಕ-ರ-ಲಿಂ-ಗೇ-ಗೌ-ಡ ಮತ್ತು ಗುರುಸ್ವಾ-ಮಿ ಹಾಗೂ ನಗ-ರ-ದ ಮೇಯರ್‌ ನಾರಾ-ಯ-ಣ್‌ ಕಾರ್ಯ-ಕ್ರ-ಮ-ದ-ಲ್ಲಿ ಭಾಗ-ವ-ಹಿ-ಸಿ-ದ್ದ-ರು.

-ದ-ಸ-ರೆ-ಗೆ ಮುನ್ನ ಐಟಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂ-ಭ : ಮೈಸೂ-ರು ನಗ-ರ-ವ-ನ್ನು ಪ್ರಮು-ಖ ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರ-ವ-ನ್ನಾ-ಗಿ ರೂಪಿ-ಸು-ವ ಉದ್ದೇ-ಶ-ದ ಮೂರು ದಿನ-ಗ-ಳ ಮೈಸೂ-ರು ಐಟಿ ಡಾಟ್‌-ಕಾಂ ಸಮಾ-ವೇ-ಶ ನಗ-ರ-ದ ಚಾಮುಂ-ಡಿ ವಿಹಾ-ರ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂ-ಗ-ಣ-ದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ವಾ-ರ- ಬೆಳಿ-ಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂ-ಭ-ವಾ-ಗಿ-ದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾ-ರ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿ-ತಿ ತಂತ್ರ-ಜ್ಞಾ-ನ ಕೇಂ-ದ್ರ-ಗ-ಳ ಸಹ-ಯೋ-ಗ-ದ-ಲ್ಲಿ ನಡೆ-ಯು-ತ್ತಿ-ರು-ವ ಸಮಾ-ವೇ-ಶ-ದ-ಲ್ಲಿ ವಿವಿ-ಧ ಐಟಿ ಕಂಪ-ನಿ-ಗ-ಳು ಭಾಗ-ವ-ಹಿ-ಸು-ತ್ತಿ-ದ್ದು , ತಮ್ಮ ತಂತ್ರ-ಜ್ಞಾ-ನ-ವ-ನ್ನು ಪ್ರದ-ರ್ಶಿ-ಸ-ಲಿ-ವೆ. ಐಟಿ ಅಭಿ-ವೃ-ದ್ಧಿ-ಗೆ ಜಿ-ಲ್ಲೆ-ಯ-ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ-ವಿ-ರು-ವ ಮೂಲ-ಭೂ-ತ ಸೌಲ-ಭ್ಯ-ಗ-ಳು, ಹಣ-ಕಾ-ಸು ಸೌಲ-ಭ್ಯ ಮುಂತಾ-ದ-ವು-ಗ-ಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾ-ವೇ-ಶ-ದ-ಲ್ಲಿ ಮಾಹಿ-ತಿ ಲಭ್ಯ-ವಾ-ಗು-ವು-ದು. ಸಮಾ-ವೇ-ಶ-ದ ಅಂಗ-ವಾ-ಗಿ ವಿಚಾ-ರ ಸಂಕಿ-ರ-ಣ, ಉತ್ಪ-ನ್ನ-ಗ-ಳ ಪ್ರದ-ರ್ಶ-ನ-ಗ-ಳು ನಡೆ-ಯ-ಲಿ-ವೆ.

ವಿದೇ-ಶ-ಗ-ಳ ಪ್ರಸಿ-ದ್ಧ ಐಟಿ ಕಂಪ-ನಿ-ಗ-ಳೂ ಸೇರಿ-ದಂ-ತೆ ಒಟ್ಟು 122 ಐಟಿ ಕಂ-ಪ-ನಿ-ಗ-ಳು ಸಮಾ-ವೇ-ಶ-ದ-ಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್‌-ಗ-ಳ-ನ್ನು ತೆರೆ-ದಿ-ವೆ. ಹ್ಯಾವ್‌-ಲೆ-ಟ್‌ -ಪ್ಯಾ-ಕ-ರ್ಡ್‌, ಪೆಂಟಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ , ಕಾಂಪ್ಯಾಂ-ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮ-ನಿ-ಯ 3 ಎಂ ಐಟಿ ಕಂಪ-ನಿ-ಗ-ಳು ಸಮಾ-ವೇ-ಶ-ದ-ಲ್ಲಿ -ಭಾ-ಗ-ವ-ಹಿ-ಸಿ-ವೆ ಎಂದು ಡೀಲ-ರ್ಸ್‌ ಅಸೋ-ಸಿ-ಯೇ-ಷ-ನ್‌ ಆಫ್‌ ಐಟಿ-ಯ ಅಧ್ಯ-ಕ್ಷ ವೆಂಕ-ಟೇ-ಶ್‌ ತಿಳಿ-ಸಿ-ದ್ದಾ-ರೆ.

ಐಟಿ ಕಾರ್ನಿ-ವಾ-ಲ್‌ : ಸ-ಮಾ-ವೇ-ಶ-ದ ಕೊನೆ-ಯ ದಿನ-ವಾ-ದ ಸೆಪ್ಟಂ-ಬ-ರ್‌ 10 ರಂದು ಹೊಟೇ-ಲ್‌ ಕೇನ-ಸ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಾರ್ನಿ-ವಾ-ಲ್‌ ಕಾರ್ಯ-ಕ್ರ-ಮ ನಡೆ-ಯು-ವು-ದು. ಸರ್ಕಾ-ರ ಹಾಗೂ ಖಾಸ-ಗಿ ಕಂಪ-ನಿ-ಗ-ಳ ನೆರ-ವಿ-ನಿಂ-ದ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ-ದ ಪ್ರಮು-ಖ ಕೇಂದ್ರ-ವಾ-ಗು-ವತ್ತ ಮೈ-ಸೂ-ರು ಮುನ್ನ-ಡೆಯು-ತ್ತಿ-ರು-ವ ಕುರಿ-ತು ಹಾಗೂ ಬಂಡ-ವಾ-ಳ ಹೂಡು-ವ ಅವ-ಕಾ-ಶ-ಗ-ಳ ಬಗೆ-ಗೆ -ಐ-ಟಿ ಕಾರ್ನಿ-ವಾ-ಲ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ಮಾಹಿ-ತಿ ದೊರೆ-ಯು-ವು-ದು.

ರಾಜ್ಯ-ದ ವಾ-ಣಿ-ಜ್ಯ ಬಾಂಧ-ವ್ಯ ಅಭಿ-ವೃ--ದ್ಧಿ-ಗೆ ಸಹಾ-ಯ-ಕ-ವಾ-ಗು-ವು-ದೆಂ-ದು ಭಾವಿ-ಸ-ಲಾ-ಗಿ-ರು-ವ ಈ ಸಮ್ಮೇ-ಳ-ನ-ದ ಯಶ-ಸ್ಸಿ-ನ ಜವಾ-ಬ್ದಾ-ರಿ-ಯ-ನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ-ಯ ಉಸ್ತು-ವಾ-ರಿ ಸಚಿ-ವ ಎಚ್‌. ವಿಶ್ವ-ನಾ-ಥ್‌ ನೇತೃ-ತ್ವ-ದ ಉನ್ನ-ತ ಮಟ್ಟ-ದ ಸಮಿ-ತಿ ಹೊತ್ತಿ-ದೆ.

(ಮೈಸೂ-ರು ಪ್ರತಿ-ನಿ-ಧಿ-ಯಿಂ-ದ)

ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more