“ಗಣೇಶ ಬಂದ ಕಾಯಿ ಕಡುಬು ತಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೇಲಿ ಬಿದ್ದ, ದೊಡ್ದ ಕೆರೇಲಿ ಎದ್ದ”
Ganesh Wishes
ವಿಡಿಯೋ