• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

ಇವಳು ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಂತಕನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ

By Super
|

ಈಕೆ, ನೂರ-ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ-ರ-ನ್ನು ಕೊಂ-ದಿ-ರು-ವ, ಎರ-ಡು ಸಾವಿ-ರ-ಕ್ಕೂ -ಹೆ-ಚ್ಚು ಆನೆ-ಗ-ಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ-ರು-ವ ಕುಖ್ಯಾ-ತ-ನೊಂ-ದಿ-ಗೆ ಸಂಸಾ-ರ ಮಾಡಿ-ದ ಮಹಾ-ತಾ-ಯಿ. ಹೆಸ-ರು ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ.

ನನ್ನ ಗಂಡ ಕರು-ಣಾ-ಳು. ಅವ-ನು ರಾಜ್‌-ಕು-ಮಾ-ರ್‌ ಅವ-ರಿ-ಗೇ-ನೂ ಮಾಡು-ವು-ದಿ-ಲ್ಲ . ರಾಜ್‌ ಅಪ-ಹ-ರ-ಣ--ದಿಂ-ದ ನಾಡೇ ತಲ್ಲ-ಣ-ಗೊಂ-ಡಿ-ದ್ದಾ-ಗ ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ ನೀಡಿ-ದ ಈ ಹೇಳಿ-ಕೆ, ಜನ-ರ-ಲ್ಲಿ-ನ ಆತಂ-ಕ-ವ-ನ್ನು ತುಸು-ವಾ-ದ-ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ-ದ್ದ-ರ-ಲ್ಲಿ ಸಂಶ-ಯ-ವಿಲ್ಲ . ವೀ-ರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಈಕೆ-ಗಿಂ-ತ ಅಧಿ-ಕಾ-ರಯುತ-ವಾ-ಗಿ ಮಾತ-ನಾ-ಡು-ವ-ವ-ರು ಕಡಿ-ಮೆ ಮಂದಿ. ಸುಮಾ-ರು ಎರ-ಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌-ನೊಂ-ದಿ-ಗೆ ಸಂಸಾ-ರ ಮಾಡಿ-ದ್ದಾ-ಳೆ. ಆದ್ದ-ರಿಂ-ದ-ಲೇ ಆಕೆ-ಯ ಮಾತು-ಗ-ಳಿ-ಗೆ -ಇ-ನ್ನಿ-ಲ್ಲ-ದ ಪ್ರಾಮು-ಖ್ಯ ಲಭ್ಯ-ವಾ-ಗು-ತ್ತ-ದೆ.

ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ ರಾಜ-ಕಾ-ರ-ಣಿ-ಯಾ-ಗ-ಲು ಹೊರ-ಟಿ-ದ್ದಾ-ನೆ : ತನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜ್‌-ಕು-ಮಾ-ರ್‌ ಅವ-ರ-ನ್ನು ಅಪ-ಹ-ರಿ-ಸಿ-ರು-ವ ಹಿನ್ನೆ-ಲೆ-ಯ-ನ್ನು ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ ಬಣ್ಣಿ-ಸು-ವು-ದು ಹೀಗೆ. ತ-ನ್ನ ವಾದ-ಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಮಂಡಿ-ಸಿ-ರು-ವ ಬೇಡಿ-ಕೆ-ಗ-ಳ-ನ್ನು ಆಕೆ ಸಮ-ರ್ಥ-ನೆ-ಯಾ-ಗಿ ಬಳ-ಸಿ-ಕೊ-ಳ್ಳು-ತ್ತಾ-ಳೆ. ತನ-ಗಾ-ಗಿ ಎಂದು ಅವ-ರು ಏನಾ-ದ-ರೂ ಕೇಳಿ-ದ್ದಾ-ರಾ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ-ಗ-ಳಿ-ಗಾ-ಗಿ-ಯೇ ಅ-ಲ್ಲ-ವಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ-ಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಬಡ-ಬ-ಗ್ಗ-ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರು-ಣಾ-ಳು ಎನ್ನು-ವ ಬಗೆ-ಗೆ ಆಕೆ-ಗೆ ಕಿಂಚಿ-ತ್ತೂ ಸಂಶ-ಯ-ವಿ-ಲ್ಲ . ಕಾಡಿ-ನ-ಲ್ಲಿ ಇದ್ದ-ರೂ ಬಡ-ವ-ರಿ-ಗೆ ಸಹಾ-ಯ ಮಾಡು-ತ್ತ-ಲೇ ಬಂದಿ-ದ್ದಾ-ರೆ. ಅವ-ರು ಕೆಟ್ಟ-ವರಾಗ-ಲು ಪೊಲೀ-ಸ-ರೇ ಕಾರ-ಣ. ರಾ-ಜ-ಕಾ-ರ-ಣ-ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನ-ಸೇ-ವೆ ಮಾಡು-ವ ಉದ್ದೇ-ಶ ಹೊಂ-ದಿ-ದ್ದಾ-ರೆ. ಸರ್ಕಾ-ರ-ಗ-ಳು ಮನ-ಸ್ಸು ಮಾಡ-ಬೇ-ಕು. ಇನ್ನಾ-ದ-ರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡ-ತಿ ಒ-ಟ್ಟಿ-ಗೆ ಬಾಳ-ಲು ಅವ-ಕಾ-ಶ ಮಾಡಿ-ಕೊ-ಡ-ಬೇ-ಕು ಎನ್ನು-ವಾ-ಗ ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಣ್ಣು-ಗ-ಳ-ಲ್ಲಿ -ಹೊ-ಸ ಬದು-ಕಿ-ನ ಕನ-ಸು ಮಿಂಚಾಗು-ತ್ತ-ದೆ.

ಪೊಲೀ-ಸ-ರು ನನ-ಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ-ದರು : ಎಸ್‌-ಟಿ-ಎ-ಫ್‌ ಪೊಲೀ-ಸ-ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ-ಬಿ-ದ್ದಾ-ಗ 15 ದಿನ-ಗ-ಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾ-ಯಿ-ತು ಎಂದು ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳು-ತ್ತಾ-ರೆ. ಆದ-ರೆ, -ಪೊ-ಲೀ-ಸ-ರ ಒತ್ತಾ-ಯ-ದ ಮೇರೆ-ಗೆ ಹಿಂಸೆ-ಯ-ನ್ನು ಬಚ್ಚಿ-ಟ್ಟ ನಂತ-ರ-ವೇ ಚೆನ್ನೈ -ನ್ಯಾ-ಯಾ-ಲ-ಯ-ದ-ಲ್ಲಿ ಬಿಡು-ಗ-ಡೆ ದೊರೆ-ತಿ-ದ್ದು .

ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌-ನೊಂ-ದಿ-ಗೆ ಮುತ್ತು-ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಯ ಮದು-ವೆ-ಯಾ-ದ-ದ್ದು 1990 ರಲ್ಲಿ . ಸಂ-ಸಾ-ರ ಶುರು-ವಾ-ದ-ದ್ದು ಕಾಡಿ-ನ-ಲ್ಲಿ . ಕಾಡಿ-ನ-ಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿ-ಣಿ-ಯಾ-ದ-ದ್ದು . ಇದೇ ಹೊತ್ತಿ-ನ-ಲ್ಲಿ ಪೊಲೀ-ಸ-ರು ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ ಮೇ-ಲೆ ಧಾಳಿ ನಡೆ-ಸಿ-ದ-ರು. ಗುಂಪು ಚೆಲ್ಲಾ-ಪಿ-ಲ್ಲಿ-ಯಾ-ಯಿ-ತು. ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ ಹಳ್ಳಿ-ಯಾಂ-ದ-ರ-ಲ್ಲಿ ಆಶ್ರ-ಯ ಪ-ಡೆ-ದ-ರೂ, ಗ್ರಾಮ-ದ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಯಾ-ಬ್ಬ ನೀಡಿ-ದ ಸುಳಿ-ವಿ-ನ ಮೇರೆ-ಗೆ ಪೊಲೀ-ಸ-ರಿ-ಗೆ ಬಂಧಿ-ಯಾ-ದಳು. ಪೊಲೀ-ಸ-ರ ಆಶ್ರ-ಯ-ದಲ್ಲೇ ಹೆರಿ-ಗೆ-ಯಾ-ಯಿ-ತು.

ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗ-ಳು ವಿದ್ಯಾ-ರಾ-ಣಿ-ಗೀ-ಗ 9 ವರ್ಷ. -ನ-ನ್ನ-ಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ-ವ-ನ-ಲ್ಲ . ಅವ-ನ-ನ್ನು ನಾನು ನೋಡ-ಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ-ರಾ-ಣಿ ಕನ-ವ-ರಿ-ಸು-ತ್ತಾ-ಳೆ (ಮಗ-ಳ ಭಾವ-ಚಿ-ತ್ರ-ವ-ನ್ನು ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ -ಬೆ-ಳ-ಗಿ-ನ ಪೂಜೆಯ ನಂತ-ರ ದಿನಾ-ಲೂ ನೋಡು-ತ್ತಾ-ನಂ-ತೆ). ಮೆಟ್ಟೂ-ರಿ-ನ ಸಂತ ಮೆರೀ-ಸ್‌ ಶಾಲೆ-ಯ-ಲ್ಲಿ ವಿ-ದ್ಯಾ ಮೂರ-ನೆ ತರ-ಗ-ತಿ-ಯ ವಿದ್ಯಾ-ರ್ಥಿ-ನಿ.

ಮ--ದು-ವೆ-ಯಾ-ಗ-ದಿ-ದ್ದ-ರೆ ಸಾಯು-ತ್ತೇ-ನೆ : ಮು-ತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ-ಯ ತವ-ರು ನಲ್ಲೂ-ರು. ಈಕೆ-ಯ-ನ್ನು ಮದು-ವೆ-ಯಾ-ಗ-ಲು ಕೂಡ ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ ಹೋರಾ-ಟ-ವ-ನ್ನೇ ನ-ಡೆ-ಸಿ-ದ್ದಾ-ನೆ. ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಕ್ಕ-ದ ಮನೆ-ಗೆ ಬರು-ತ್ತಿ-ದ್ದ ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ-ಯ-ನ್ನು ಮದು-ವೆ-ಯಾ-ಗು-ವ ಬಯ-ಕೆ ವ್ಯಕ್ತ-ಪ-ಡಿ-ಸಿ-ದಾ-ಗ ಮೊದ-ಲಿ-ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಯೇ ಒಪ್ಪ-ಲಿ-ಲ್ಲ . ಗಂಧ-ದ ಕಳ್ಳ- ದಪ್ಪ ಮೀ-ಸೆ-ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಯ-ನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಗಾಬ-ರಿ-ಯಾ-ದೆ ಎನ್ನು-ತ್ತಾ-ಳೆ. ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ-ಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಮದು-ವೆ-ಗೆ ಒಪ್ಪ-ಲಿ-ಲ್ಲ . ನೀನು ಮದು-ವೆ-ಯಾ-ಗ-ದಿ-ದ್ದ-ರೆ ಸಾಯು-ತ್ತೇ-ನೆ ಎಂದು ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ ಬೆದ-ರಿಸಿ-ದ. ಆಗ-ಲೂ ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ -ತ-ಲೆ ಅಲ್ಲಾ-ಡಿ-ಸಿ-ದ-ಳು. ನಂತ-ರ ಹಿರಿ-ಯ-ರ ಮಧ್ಯ-ಸ್ಥಿ-ಕೆ-ಯಿಂ-ದ ಮದು-ವೆ ನಡೆ-ಯಿ-ತು.

-ಬ-ದು-ಕಿ-ಗಾ-ಗಿ ಟೀ ಅಂಗ-ಡಿ : -ದಿ-ನ-ನಿ-ತ್ಯ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ-ರು ರುಪಾ-ಯಿ ವ್ಯಾಪಾ-ರ ಆಗು-ತ್ತ-ದೆ. ದು-ಕಾ-ನಿ-ನ ಸುತ್ತ-ಲಿ-ನ ವಾಹ-ನ ದುರ-ಸ್ಥಿ ಮಾಡು-ವ ಮೆಕಾ-ನಿ-ಕ್‌-ಗ-ಳೇ ಗಿ-ರಾ-ಕಿ-ಗ-ಳು. ಈ ಅಂಗ-ಡಿ ಇಟ್ಟಿ-ದ್ದೂ ಒಂದು ಕತೆ-ಯೇ. ಮೊದ-ಲಿ-ಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ-ಪಾ-ಡಿ-ಗಾ-ಗಿ ಈರೋ-ಡಿ-ನ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂ-ಗ್‌ ಮಿಲ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ನೌಕ-ರಿ-ಗೆ ಸೇರಿ-ದ- ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ-ಗೆ ಆ ನೌಕ-ರಿ ಹೆಚ್ಚು-ದಿ-ನ ಉಳಿ-ಯ-ಲಿ-ಲ್ಲ . ವೀರ-ಪ್ಪ-ನ್‌ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀ-ಯ ಪತ್ರಿ-ಕೆ-ಯಾಂ-ದ-ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ-ಟ-ವಾ-ದ-ದ್ದೇ ಅದ-ಕ್ಕೆ ನೆಪ. ನಂತ-ರ ಹಿರಿ-ಯ ಪೊಲೀ-ಸ್‌ ಅಧಿ-ಕಾ-ರಿ-ಗ-ಳೊ-ಬ್ಬ-ರು ಟೀ ಅಂಗ-ಡಿ ಇಟ್ಟು-ಕೊ-ಟ್ಟ-ರು. ಆರೇ-ಳು ವರ್ಷಗಳಿಂ-ದ ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ- ಹಾಗೂ -ಮ-ಗ-ಳ ಹೊಟ್ಟೆ -ಗೆ ಇದೇ ಆಧಾರ.

ಮುಂದಿ-ನ ದಿನ-ಗ-ಳ-ನ್ನಾ-ದ-ರೂ -ಗಂ-ಡ-ನೊಂ-ದಿ-ಗೆ ನೆಮ್ಮ-ದಿ-ಯಿಂ-ದ ಬದುಕು-ವ ಕನ-ಸು ಮುತ್ತು-ಲ-ಕ್ಷ್ಮಿ-ಯ-ದು. ಅದ-ಕ್ಕಾ-ಗಿ ಕರ್ನಾ-ಟ-ಕ ಹಾಗೂ ತಮಿ-ಳು-ನಾ-ಡು ಸರ್ಕಾ-ರ-ಗ-ಳ-ತ್ತ ಆಕೆ ನೋಡು-ತ್ತಿ-ದ್ದಾ-ಳೆ. ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ-ನೊಂ-ದಿ-ಗೆ ಸಂಸಾ-ರ ಮಾಡಿ-ಯಾ-ಳೆ? ಉ-ತ್ತ-ರ-ವ-ನ್ನು ಕಾಲ-ವೇ ಹೇಳ-ಬೇ-ಕು.

ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !

English summary
Helpless days of veerappan’s betterhalf
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more