ಮುಖ್ಯಪುಟ
 » 
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019
 » 
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸದರು
ವಿಜೆಟ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿ  
Copy Code

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆರಾಜ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರುಪಕ್ಷNo of Criminal Cases
1ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಅಲಿಪುರದುವಾರ್ಸಜಾನ್ ಬಾರ್ಲಾಬಿ ಜೆ ಪಿ9
2ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಆರಾಮ ಬಾಗ್Smt. Aparupa Poddarಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1
3ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಆಸನ್‌ಸೋಲ್ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರೀತೋಬಿ ಜೆ ಪಿ4
4ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಹ್ರಾಂಪೂರಆಧಿರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿಐ ಎನ್ ಸಿ7
5ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಲೂರಘಾಟ್ಡಾ. ಸುಕಾಂತಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ0
6ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಂಗಾಂವಶಂತನು ಠಾಕೂರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ8
7ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಂಕುರಾಡಾ. ಸುಭಾಶ್ ಸರ್ಕಾರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ1
8ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರಾಸಾಟ್Dr. Kakoli Ghosh Dastidarಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2
9ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರ್ಧಮಾನ್ ಪುರ್ಬಾSunil Kumar Mondalಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
10ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರಾಕ್ ಪೋರ್ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ24
11ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಸೀರ್ ಹಾಟ್Nusrat Jahanಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
12ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬೀರಭೂಮ್Satabdi Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
13ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಿಷ್ಣುಪುರಸೌಮಿತ್ರ ಖಾನ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ6
14ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬೋಲ್ಪುರAsit Malಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
15ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರ್ದವಾನ್-ದುರ್ಗಾಪುರಎಸ್ಎಸ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾಬಿ ಜೆ ಪಿ0
16ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೂಚ್ ಬೆಹಾರನಿಶಿತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ11
17ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಬಿಶ್ಟ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ0
18ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್Abhishek Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
19ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡುಂ ಡುಂProf. Saugata Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1
20ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಘಾತಲ್Deepak Adhikari (Dev)ಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
21ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಹೂಗ್ಲಿಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿಬಿ ಜೆ ಪಿ14
22ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಹೌರಾPrasun Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1
23ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾದವ ಪುರMs. Mimi Chakrobortyಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
24ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಲಪೈಗುರಿಡಾ. ಜಯಂತ ರೇಬಿ ಜೆ ಪಿ0
25ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾಂಗಿ ಪುರJanab Khalilur Rahmanಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
26ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಝಾರಗ್ರಾಮಡಾ.ಕುನಾರ್ ಹೇಮ್ಬ್ರಮ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ0
27ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾಯ್ ನಗರSmt. Pratima Mondalಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
28ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕಂಠಿSisir Adhikariಎ ಐ ಟಿ ಸಿ3
29ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೋಲ್ಕತಾ ದಕ್ಷಿಣSmt. Mala Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿ3
30ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೋಲ್ಕತಾ ಉತ್ತರSudip Bandyopadhyayಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2
31ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೃಷ್ಣ ನಗರMs. Mahua Moitraಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
32ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಾಲ್ಡಾ ದಕ್ಷಿಣಅಬು ಹಸೀಮ್ ಖಾನ್ ಚೌಧರಿಐ ಎನ್ ಸಿ0
33ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಾಲ್ಡಾ ಉತ್ತರಖಗೇನ್ ಮುರ್ಮುಬಿ ಜೆ ಪಿ4
34ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಥುರಾಪುರCM Jatuaಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
35ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮೇದಿನಿ ಪುರದಿಲಿಪ್ ಘೋಷ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ14
36ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್Janab Abu Taherಎ ಐ ಟಿ ಸಿ3
37ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಪುರುಲಿಯಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮೋಯ್ ಮಹಾತೋಬಿ ಜೆ ಪಿ2
38ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳರಾಯಗಂಜ್ದೇಬೋಶ್ರೀ ಚೌಧರಿಬಿ ಜೆ ಪಿ2
39ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳರಾನಾಘಾಟ್ಡಾ. ಮುಕುಟ್ ಮಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಬಿ ಜೆ ಪಿ1
40ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಸ್ರೇರಾಂಪುರKalyan Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0
41ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಟುಮ್ಲುಕ್Dibyendu Adhikariಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1
42ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಉಲುಬೆರಿಯಾSajda Ahmedಎ ಐ ಟಿ ಸಿ0

Disclaimer: The information relating to the candidate is an archive based on the self-declared affidavit filed at the time of elections. The current status may be different. For the latest on the candidate kindly refer to the affidavit filed by the candidate with the Election Commission of India in the recent election.

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more