ಮುಖ್ಯಪುಟ
 » 
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019
 » 
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
ವಿಜೆಟ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿ  
Copy Code

ಭಾರತದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ (ಎಂಪಿ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆರಾಜ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರುಪಕ್ಷಶಿಕ್ಷಣ
1ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಅಲಿಪುರದುವಾರ್ಸಜಾನ್ ಬಾರ್ಲಾಬಿ ಜೆ ಪಿ8th Pass
2ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಆರಾಮ ಬಾಗ್Smt. Aparupa Poddarಎ ಐ ಟಿ ಸಿPost Graduate
3ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಆಸನ್‌ಸೋಲ್ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರೀತೋಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate
4ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಹ್ರಾಂಪೂರಆಧಿರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿಐ ಎನ್ ಸಿ10th Pass
5ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಲೂರಘಾಟ್ಡಾ. ಸುಕಾಂತಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿDoctorate
6ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಂಗಾಂವಶಂತನು ಠಾಕೂರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate
7ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಂಕುರಾಡಾ. ಸುಭಾಶ್ ಸರ್ಕಾರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate Professional
8ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರಾಸಾಟ್Dr. Kakoli Ghosh Dastidarಎ ಐ ಟಿ ಸಿPost Graduate
9ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರ್ಧಮಾನ್ ಪುರ್ಬಾSunil Kumar Mondalಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate Professional
10ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರಾಕ್ ಪೋರ್ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ10th Pass
11ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಸೀರ್ ಹಾಟ್Nusrat Jahanಎ ಐ ಟಿ ಸಿ12th Pass
12ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬೀರಭೂಮ್Satabdi Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
13ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಿಷ್ಣುಪುರಸೌಮಿತ್ರ ಖಾನ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ12th Pass
14ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬೋಲ್ಪುರAsit Malಎ ಐ ಟಿ ಸಿ10th Pass
15ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರ್ದವಾನ್-ದುರ್ಗಾಪುರಎಸ್ಎಸ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate Professional
16ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೂಚ್ ಬೆಹಾರನಿಶಿತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ8th Pass
17ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಬಿಶ್ಟ್ಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate
18ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್Abhishek Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
19ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡುಂ ಡುಂProf. Saugata Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿPost Graduate
20ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಘಾತಲ್Deepak Adhikari (Dev)ಎ ಐ ಟಿ ಸಿOthers
21ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಹೂಗ್ಲಿಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate
22ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಹೌರಾPrasun Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
23ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾದವ ಪುರMs. Mimi Chakrobortyಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
24ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಲಪೈಗುರಿಡಾ. ಜಯಂತ ರೇಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate Professional
25ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾಂಗಿ ಪುರJanab Khalilur Rahmanಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
26ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಝಾರಗ್ರಾಮಡಾ.ಕುನಾರ್ ಹೇಮ್ಬ್ರಮ್ಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate Professional
27ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾಯ್ ನಗರSmt. Pratima Mondalಎ ಐ ಟಿ ಸಿPost Graduate
28ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕಂಠಿSisir Adhikariಎ ಐ ಟಿ ಸಿ12th Pass
29ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೋಲ್ಕತಾ ದಕ್ಷಿಣSmt. Mala Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
30ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೋಲ್ಕತಾ ಉತ್ತರSudip Bandyopadhyayಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate Professional
31ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೃಷ್ಣ ನಗರMs. Mahua Moitraಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
32ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಾಲ್ಡಾ ದಕ್ಷಿಣಅಬು ಹಸೀಮ್ ಖಾನ್ ಚೌಧರಿಐ ಎನ್ ಸಿDoctorate
33ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಾಲ್ಡಾ ಉತ್ತರಖಗೇನ್ ಮುರ್ಮುಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate
34ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಥುರಾಪುರCM Jatuaಎ ಐ ಟಿ ಸಿPost Graduate
35ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮೇದಿನಿ ಪುರದಿಲಿಪ್ ಘೋಷ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ10th Pass
36ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್Janab Abu Taherಎ ಐ ಟಿ ಸಿ8th Pass
37ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಪುರುಲಿಯಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮೋಯ್ ಮಹಾತೋಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate Professional
38ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳರಾಯಗಂಜ್ದೇಬೋಶ್ರೀ ಚೌಧರಿಬಿ ಜೆ ಪಿPost Graduate
39ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳರಾನಾಘಾಟ್ಡಾ. ಮುಕುಟ್ ಮಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಬಿ ಜೆ ಪಿGraduate Professional
40ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಸ್ರೇರಾಂಪುರKalyan Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate Professional
41ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಟುಮ್ಲುಕ್Dibyendu Adhikariಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate
42ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಉಲುಬೆರಿಯಾSajda Ahmedಎ ಐ ಟಿ ಸಿGraduate

Disclaimer: The information relating to the candidate is an archive based on the self-declared affidavit filed at the time of elections. The current status may be different. For the latest on the candidate kindly refer to the affidavit filed by the candidate with the Election Commission of India in the recent election.

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more