ಮುಖ್ಯಪುಟ
 » 
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019
 » 
ಸಂಸದರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು
ವಿಜೆಟ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿ  
Copy Code

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆರಾಜ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರುಪಕ್ಷಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
1ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಅಲಿಪುರದುವಾರ್ಸಜಾನ್ ಬಾರ್ಲಾಬಿ ಜೆ ಪಿ14,18,730
2ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಆರಾಮ ಬಾಗ್Smt. Aparupa Poddarಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1,25,27,597
3ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಆಸನ್‌ಸೋಲ್ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರೀತೋಬಿ ಜೆ ಪಿ5,92,34,826
4ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಹ್ರಾಂಪೂರಆಧಿರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿಐ ಎನ್ ಸಿ10,13,15,437
5ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಲೂರಘಾಟ್ಡಾ. ಸುಕಾಂತಾ ಮಜುಮ್ದಾರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ58,25,866
6ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಂಗಾಂವಶಂತನು ಠಾಕೂರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ52,65,388
7ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಂಕುರಾಡಾ. ಸುಭಾಶ್ ಸರ್ಕಾರ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ1,97,99,440
8ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರಾಸಾಟ್Dr. Kakoli Ghosh Dastidarಎ ಐ ಟಿ ಸಿ4,05,31,018
9ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರ್ಧಮಾನ್ ಪುರ್ಬಾSunil Kumar Mondalಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2,03,71,283
10ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರಾಕ್ ಪೋರ್ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ80,55,691
11ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಸೀರ್ ಹಾಟ್Nusrat Jahanಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2,90,88,391
12ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬೀರಭೂಮ್Satabdi Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿ4,86,52,722
13ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬಿಷ್ಣುಪುರಸೌಮಿತ್ರ ಖಾನ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ86,56,777
14ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬೋಲ್ಪುರAsit Malಎ ಐ ಟಿ ಸಿ13,10,691
15ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಬರ್ದವಾನ್-ದುರ್ಗಾಪುರಎಸ್ಎಸ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾಬಿ ಜೆ ಪಿ2,65,21,750
16ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೂಚ್ ಬೆಹಾರನಿಶಿತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ96,29,810
17ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಬಿಶ್ಟ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ15,11,06,062
18ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್Abhishek Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1,37,94,320
19ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡುಂ ಡುಂProf. Saugata Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿ4,25,18,790
20ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಘಾತಲ್Deepak Adhikari (Dev)ಎ ಐ ಟಿ ಸಿ31,73,20,579
21ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಹೂಗ್ಲಿಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿಬಿ ಜೆ ಪಿ3,56,55,698
22ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಹೌರಾPrasun Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1,32,16,066
23ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾದವ ಪುರMs. Mimi Chakrobortyಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2,43,98,786
24ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಲಪೈಗುರಿಡಾ. ಜಯಂತ ರೇಬಿ ಜೆ ಪಿ1,16,25,047
25ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾಂಗಿ ಪುರJanab Khalilur Rahmanಎ ಐ ಟಿ ಸಿ36,83,06,705
26ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಝಾರಗ್ರಾಮಡಾ.ಕುನಾರ್ ಹೇಮ್ಬ್ರಮ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ1,03,87,498
27ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಜಾಯ್ ನಗರSmt. Pratima Mondalಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2,74,71,675
28ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕಂಠಿSisir Adhikariಎ ಐ ಟಿ ಸಿ3,39,79,650
29ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೋಲ್ಕತಾ ದಕ್ಷಿಣSmt. Mala Royಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1,03,08,401
30ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೋಲ್ಕತಾ ಉತ್ತರSudip Bandyopadhyayಎ ಐ ಟಿ ಸಿ6,11,76,355
31ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕೃಷ್ಣ ನಗರMs. Mahua Moitraಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2,64,95,250
32ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಾಲ್ಡಾ ದಕ್ಷಿಣಅಬು ಹಸೀಮ್ ಖಾನ್ ಚೌಧರಿಐ ಎನ್ ಸಿ27,09,59,520
33ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಾಲ್ಡಾ ಉತ್ತರಖಗೇನ್ ಮುರ್ಮುಬಿ ಜೆ ಪಿ1,02,32,439
34ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮಥುರಾಪುರCM Jatuaಎ ಐ ಟಿ ಸಿ1,06,67,304
35ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮೇದಿನಿ ಪುರದಿಲಿಪ್ ಘೋಷ್ಬಿ ಜೆ ಪಿ45,36,462
36ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್Janab Abu Taherಎ ಐ ಟಿ ಸಿ89,26,616
37ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಪುರುಲಿಯಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮೋಯ್ ಮಹಾತೋಬಿ ಜೆ ಪಿ22,50,540
38ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳರಾಯಗಂಜ್ದೇಬೋಶ್ರೀ ಚೌಧರಿಬಿ ಜೆ ಪಿ61,39,123
39ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳರಾನಾಘಾಟ್ಡಾ. ಮುಕುಟ್ ಮಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಬಿ ಜೆ ಪಿ1,76,22,476
40ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಸ್ರೇರಾಂಪುರKalyan Banerjeeಎ ಐ ಟಿ ಸಿ17,59,68,902
41ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಟುಮ್ಲುಕ್Dibyendu Adhikariಎ ಐ ಟಿ ಸಿ3,76,87,867
42ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಉಲುಬೆರಿಯಾSajda Ahmedಎ ಐ ಟಿ ಸಿ2,83,51,569

Disclaimer: The information relating to the candidate is an archive based on the self-declared affidavit filed at the time of elections. The current status may be different. For the latest on the candidate kindly refer to the affidavit filed by the candidate with the Election Commission of India in the recent election.

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more